Årsmöte 2022

Borlänge Mopedveteraner.


Årsmöte för verksamhetsåret 2020-2021


Lördagen den 7/5 - 2022 kl: 11:00 i Östra Porten i Borlänge


§1. Möte öppnades av ordförande.


Nall Peter Andersson.


§2. Fastställande av dagordningen. Bilaga 1. Beslut godkändes.§3. Val av ordförande och sekreterare för stämman.


Ordf. Nall Peter Andersson och Sek. Anna-Lena Morin.


§4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.


Per Lind och Stefan Olsson.


§5. Närvarande medlemmar samt ombud.


20 st närvarande, Bilaga 2.


§6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. Beslut godkändes.


§7. Styrelsens verksamhets berättelse och ekonomisk redovisning.


Berättelsen lästes upp och godkändes. Bilaga 3
Underlag för 2021 saknas. Beslut godkändes.§8. Revisorernas berättelse.


Revisorernas berättelse saknas.


§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 och 2021.


På grund av bistande underlag skjuts detta till nästa årsmöte. Beslut godkändes <Bold>


§10. Överföring av eventuella överskott till 2022.


Föreningens kassabehållning förs över till 2022. Beslut godkändes


§11. Val av styrelse. (Hela styrelsen väljs om nu, hälften på ett år, hälften på två år
för att sedan rulla på att välja halva styrelsen på två år framöver.)


Ordförande: Nall Peter Andersson. 1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


Sekreterare: Anna-Lena Morin.1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


Kassör: Annica Jokela2 år t.o.m (2024). Väljes på 2 år.


Ledarmot: Peter Magnusson, Peder Bergström2 år t.o.m (2024). Väljes på 2 år.


Ledarmot: Mats Karlsson, Kennet Arnberg1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


Suppleant: Per-Erik Norman2 år t.o.m (2024). Väljes på 2 år.


Suppleant: Daniel Ahlen1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


Revisor: Tomas Ekholm1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


Revisor: Anders Karlsson1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


Valberedning: Lennart Åkerlund1 år t.o.m (2023). Väljes på 1 år.


§12. Val av firmatecknare, en i föreningen.


Till att tecka Borlänge Mopedveteraners firma valdes

ordförande Nall Peter Andersson och
Annica Jokela var för sig.


§13. Verksamhetsplan och budget för 2022.


Förslag på åkturer diskuterades på och efter mötet.
Mötet beslutade att även att klubben står för fika
upp till 70 kr/medlem och åktur.

Vid middags turer och dyrare får man kontakta styrelsen.


§14. Fastställande av medlemsavgift 2023.


Avgiften lämnades oförändrad på 100 kr/år


§15. Motioner och övriga frågor.


Inga motioner har inkommit. Mötet önskar att styrelsen har bättre

ordning på dokumentationen till nästa årsmöte och i framtiden.


§16. Mötet avslutas.


Ordörande avslutar mötet.