Årsmöten

Borlänge Mopedveteraner.


Årsmöte för verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31


Lördagen den 11/2-2017 kl: 11.00 i Forum Kvarnsveden.


§1. Mötet öppnades av ordförande.


Nall Peter Andersson.


§2. Val av ordförande & sekreterare för mötet.


Nall Peter Andersson & Lena Mattson


§3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.


Anita Örjes & Peter Magnusson.


§4. Närvarande medlemmar samt ombud.


21 st närvarande.


§5. Fråga om kallelsen till mötet skett i behörig ordning.


Beslut: Godkändes


§6. Fastställande av dagordningen.


Beslut: Godkändes


§7. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning.


Ordörande berättar om olika aktiviteter som genomförts under 2016.

Samt redovisar balansräkningen för 2016, som visar ett underkott på -7.732,74 kr.


§8. Revisorernas berättelse.


Redovisningen är av god ordning för 2016.


§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016.


Beslut: Godkändes av mötet


§10. Överföring av eventuella överskott till 2017.


Beslut: Godkändes av mötet


§11. Val av styrelse.


Ordförande: Nall Peter Andersson -1år t.o.m (2017) väljes på 1år.


Sekreterare: Lena Mattson - 2år omvald: t.o.m (2018) väljes på 2år.


Ledarmöten: Peder Bergström & Åke Berg - 2år t.o.m (2018) väljes på 2år.


Valberedningen: Nallpeter Andersson - 1år omvald t.o.m (2017) väljes på 1år.


Suppleant: Peter Magnusson - 2år t.o.m (2018) väljes på 2år.


Revisorer 2 st:

Thomas Ekholm & Anders Karlsson - 1år omvald t.o.m (2017) väljes på 1år.