Stadgar

Stadgar för Borlänge Mopedveteraner       2017-02-11


§1. Ändamål:

Borlänge Mopedveteraner verkar för att bevara veteranmopeder och intresset för dessa, samt anknytande 50/60/70-tals nostalgi. Detta sker genom mopedåkturer i kulturlandskap, utställningar och andra sällskapsaktiviteter helt utan generations- eller könsbarriärer.


§2. Medlemskap:

Alla som har fyllt 15 år och har moped som är 25 år eller äldre kan bli medlem. Rätt att teckna medlemskap har den som är bosatt i Borlänge kommun  och kranskommuner till Borlänge Medlem förväntas framföra moped enligt trafikbestämmelserna samt stödja Borlänge Mopedveteraner i dess ändamål. Om medlem bryter mot detta eller på något sätt vanärar föreningen eller på annat sätt anses olämplig kan detta föranleda omedelbar uteslutning. Medlem kan även uteslutas med 1 månads varsel om man ej fullgjort sitt ekonomiska åtagande (t.ex. ej betalt medlemsavgift) Styrelsen har rätten att besluta i fråga om uteslutning. Medlem kan med 1 månads varsel utträda ur föreningen..


§3. Avgifter:

Avgift erlägges årsvis av enskild medlem och skall fastställas vid årsstämman 1ggr per år. Avgiften skall återspegla föreningens utgifter för dess verksamheter.


§4. Verksamhets- och räkenskapsår:

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.


§5. Årsmöte:

Årsstämma skall hållas en gång årligen dock senast sista februari. Extra stämma hålles då styrelsen finner det erforderligt eller revisorerna så påkallar.  Extra stämma hålles då minst 25% av medlemmarna tillsammans inger skriftlig framställning av vilka ärenden som ska behandlas. Vid extra stämma får endast beslut fattas i frågor som angivits i kallelsen.


§6. Styrelse:

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter:


  • 1 ordförande - nyval varje år.
  • 1 sekreterare - nyval udda år.
  • 1 kassör - nyval jämna år.
  • 4 övriga ledamöter – 2 nyval jämna år och 2 udda år.
  • 2 suppleanter – en nyval jämna år och en udda år.

     

       Minst 3 ledamöter skall närvara vid styrelsemöte för att beslut ska kunna fattas. Styrelsemöte kan ske i form av telefonmöte.


§7. Revision:

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av 2 revisorer vilka utses vid ordinarie årsstämma. Revisorerna får närhelst de så påkallar ta del av föreningens protokoll, räkenskaper samt övriga handlingar.


§8. Regler:


a) Medlem i föreningen kan ansöka hos styrelsen om ersättning för kostnadsutlägg för verksamhet som kan anses gagna alla medlemmar i enlighet med föreningens ändamål.


b) Föreningen är ideell och inga arvoden kan åberopas av styrelse eller enskild medlem.


c) Kallelse med tid och plats till årsstämman aviseras till medlemmarna inom föreningen senast 2 veckor före. Kallelse sänds till alla medlemmar via mail, kontaktperson eller post.


§9. Beslutsordning vid årsstämma:

Beslut på årstämma fattas med en (1) röst per medlem. Rösträtten skall utövas personligen eller genom ombud med skriftlig fullmakt. Den mening skall gälla som erhåller det högsta röstetalet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§10. Dagordning vid årsstämma:

1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

2. Val av ordföranden och sekreterare för stämman.

3. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.

4. Anteckning av närvarande medlemmar samt ombud.

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning över det gångna verksamhetsåret för Borlänge Mopedveteraner.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fråga om användande av eventuell uppkommen vinst.

11. Val av styrelse. Ordförande för 1 år, sekreterare(udda år) / kassör(jämna år) för 2 år, två ledamöter för 2 år och en suppleant för 1 år.

12. Val av 2 revisorer för ett år.

13. Val av valberedning (1st).

14. Fastställande av Borlänge Mopedveteraners verksamhetsplan och budget för innevarande år.

15. Fastställande av medlemsavgift.

16. Övriga frågor. Motioner inlämnas senast 1 månad före så de kan bli med i kallelsen.


Vid extra stämma ska ovanstående punkter 1-6 förekomma samt den eller de frågor vilka föranlett den extra stämman.  Protokoll från års- /extrastämma finns hos ordförande och kan beställas därifrån, underlaget finns även på hemsidan.


§11. Ändring av stadgar:

Ändring av stadgar kan ske genom beslut av 2/3-delars majoritet på årsstämma eller vid extra stämma.


§12. Upplösning:

Upplösning och fördelning av föreningens eventuella tillgångar kan endast ske med 2/3delars majoritet vid ordinarie årstämma jämte en påföljande extrastämma.