Årsmöte 2019

Borlänge Mopedveteraner.


Årsmöte för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.


Lördagen den 16/2 - 2019 kl: 11:00 i Forum Kvarnsveden.


§1. Mötet öppnades av ordförande.


Nall Peter Andersson.


§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.


Nall Peter Andersson och Anna-Lena Morin.


§3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.


Hans-Erik Alsterlund och Per-Erik Norman.


$4. Närvarande medlemmar samt ombud.


26 st närvarande. Bilaga 1.


§5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.


Beslut: Godkändes.


§6. Fastställande av dagordningen.


Bilaga 2.


Beslut: Godkändes.


§7. Styrelsens verksamhets berättelse och ekonomiska redovisning.


Berättelsen lästes upp och godkändes.


Bilaga 3.


Beslut: Godkändes.


§8. Revisorernas Berättelse.


Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.


Beslut: Godkändes.


§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018. Beslut: Godkändes.


Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.


Beslut: Godkändes av mötet.


§10. Överföring av eventuella överskott till 2019.


Mötet beslutar att skänka 25000 kr till Riastugan i Borlänge.

Överskottet överförs till kommande verksamhetsår.

Beslut: Godkändes av mötet.


§11. Val av styrelse.


Ordförande: Nall Peter Andersson. 1 år t.o.m (2020) väljes på 1 år.


Sekreterare: Anna-Lena Morin. 2 år t.o.m (2021) väljes på 2 år.


Ledarmot: Peder Bergström. 2 år t.o.m (2021) väljes på 2 år.


Ledamot: styrelsen och valberedningen får i uppdrag att under året leta reda på ett ledarmot.


Suppleant: Per-Erik Norman. 2 år t.o.m (2021) väljes på 2 år.


Revisor: Tomas Ekholm. 1 år t.o.m (2020) väljes på 1 år.


Revisor: Anders Karlsson. 1 år t.o.m (2020) väljes på 1 år.


Valberedning: Lennart Åkerlund. 1 år t.o.m (2020) väljes på 1 år.


§12. Verksamhetsplan och budget för 2019.


Mötet beslutar att den som ordnar en mopedtur utöver de ordinarie turerna erhåller den ersättning sombeslutades på mötet. Löpande budget. Bilaga 4.


§13. Fastställande av medlemsavgift för 2020.


Avgiften lämnades oförändrad på 100kr/år.

Beslut: Oförändrad avgift.


§14. Motioner och övriga frågor.


Mötet beslutar att kassör får ta ut ersättning för köp av skrivare.

Beslut: Godkändes av mötet.


§15. Mötet avslutas.


Ordförande avslutar mötet.