Årsmöte 2018

Borlänge Mopedveteraner.


Årsmöte för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.


Lördagen den 11/2-2018 kl: 11.00 i Forum Kvarnsveden.


§1. Mötet öppnades av ordförande.


Nall Peter Andersson.


§2. Val av ordförande & sekreterare.


Nall Peter Anderson & Anna-Lena Morin.


§3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.


Mats Karlson & Åke Berg.


§4. Närvarande medlemmar samt ombud.


21 stycken närvarande, bilaga 1.


§5. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.


Beslut godkändes.


§6. Fastställande av dagordning.


Beslut godkändes.


§7. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning.


Berättelsen lästes upp och godkändes, bilaga 3.

Beslut Godkändes.


§8. Revisorernas berättelser lästes upp och godkändes.

Beslut godkändes.


§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017.


Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Beslut godkändes.


§10. Överföring av eventuella överkott till 2018.


Överskottet överförs till kommande verksamhetsår.

Beslut godkändes.


§11. Val av styrelse.


Ordförande: Nall Peter Andersson - 1 år t.o.m (2019) väljes på 1 år.


Kassör: Annika Jokela - 2 år t.o.m (2020) väljes på 2 år.


Fyllnadsval Sekreterare: Anna-Lena Morin - 1 år t.o.m (2019) väljes på 1 år.


Ledamot: Peter Magnusson - 2 år (2020) väljes på 2 år.


Ledamot: Mats Karlsson - 2 år t.o.m (2020) väljes på 2 år.


Suppleant: Daniel Ahlen - 2 år t.o.m (2020) väljes på 2 år.


Fyllnadsval suppleant: Kennet Ingelsson - 1 år t.o.m (2019) väljes på 1 år.


Revisor: Thomas Ekholm & Anders Karlsson - 1 år t.o.m (2019) väljes på 1 år.


Valberedning: Nall Peter Andersson & Lennart Åkerlund - 1 år t.o.m (2019) väljes på 1 år.


§12. Verksamhetsplan och budget för 2018.


utkastet justerades lite och godkändes därefter. Bilaga 4.


§13. Fastställande av medlemsavgift för 2019.


Avgiften lämnades oförändrad på 100 kr/år.


§14. Motioner och övriga frågor.


Styrelsen avdelar 15000 i budgeten för eventuell bussresa till Rösebäckens mopeddelar. P.O Eriksson ansvarar för planering och rapporterar till styrelsen på kommande möte.


Peter Magnusson ska lägga upp länkar på hemsidan till våra grannklubbar.


§15. Mötet avslutas


Ordförande avslutar mötet.