Årsmöte 2017

Borlänge Mopedveteraner.

 

Årsmöte för verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

 

Lördagen den 11/2-2017 kl: 11.00 i Forum Kvarnsveden.

 

§1. Mötet öppnades av ordförande Nall Peter Andersson.

 

§2. Val av ordförande & sekreterare för mötet.

Nall Peter Andersson & Lena Mattson

 

§3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare för stämman.

Anita Örjes & Peter Magnusson.

 

§4. Närvarande medlemmar samt ombud.21 st närvarande.

 

§5. Fråga om kallelsen till mötet skett i behörig ordning.

Beslut: Godkändes

 

§6. Fastställande av dagordningen.

Beslut: Godkändes

 

§7. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning.

Ordörande berättar om olika aktiviteter som genomförts under 2016.

Samt redovisar balansräkningen för 2016, som visar ett underkott på -7.732,74 kr.

 

§8. Revisorernas berättelse: Redovisningen är av god ordning för 2016.

 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016.

Beslut: Godkändes av mötet

 

§10. Överföring av eventuella överskott till 2017.

Beslut: Godkändes av mötet

 

§11. Val av styrelse.

 

Ordförande: Nall Peter Andersson 1år t.o.m (2017) väljes på 1år.

 

Sekreterare: Lena Mattson 2år omvald: t.o.m (2018) väljes på 2år.

 

Ledarmöten: Peder Bergström 2år omvald: t.o.m (2018) väljes på 2år.

Åke Berg 2år t.o.m (2018) väljes på 2år.

 

Valberedningen: Nallpeter Andersson 1år omvald t.o.m (2017) väljes på 1år.

 

Suppleant: Peter Magnusson 2år t.o.m (2018) väljes på 2år.

 

Revisorer 2 st:

Thomas Ekholm & Anders Karlsson 1år omvald t.o.m (2017) väljes på 1år.

Copyright @ All Rights Reserved